3. zasadnutie OZ konané dňa 18.06.2018


Program:


1. Otvorenie zasadnutia a určenie overovateľov
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Kontrola uznesení
4. Schválenie zámeru obce- zámena pozemkov
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obce Letanovce k 31.12.2017
6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2017
7. Schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
8. Plán kontrolnej činnosti HK obce Letanovce na II. polrok 2018
9. Doplnenie zámerov pre čerpanie úveru
10. Rozpočtové opatrenia
11. Schválenie zámeru obce - nájom NKP Kartuziánsky kláštor
12. Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa zrušujú neplatné a neúčinné Všeobecne záväzné nariadenia
13. Zásady odmeňovania poslancov
14. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Letanovciach
15. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nasledujúce funkčné obdobie
16. Určenie počtu poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie
17. Zmluvy o prenájme nájomných bytov v lokalite Strelník
18. Komunitný plán - aktualizácia
19. Rôzne
20. Záver

Letanovce

team1
Back to Top