2. zasadnutie OZ konané dňa 15.05.2018


Program:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu zasadnutia OZ
4. Kontrola uznesení
5. Správy z vykonanej kontroly aktuálnosť účinných všeobecne záväzných nariadení Obce Letanovce a ich evidencia
6. Rozpočtové opatrenie č. 1 a 2/2018
7. Vyhlásenie zámeru obce- zámena pozemkov
8. Vyhlásenie zámeru obce - nájom NKP Kartuziánsky kláštor
9. Žiadosť o umiestnenie ambulantnej predajne
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku v lokalite Strelník
11. Usporiadanie vzťahov s p. Štefanom Gállom
12. Schválenie vízie občianskej vybavenosti v obci Letanovce
13. Rôzne

Letanovce

team1
Back to Top